top of page

Kan man tidigt identifiera flickor med NPF?

Det ryms många tillstånd och diagnoser inom Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar men de två vanligaste är ADHD & autism. Variationen inom NPF är stor och därför kan även tillstånden se olika ut och visa sig på olika sätt hos olika individer.


NPF kan skilja sig mellan pojkar och flickor, dels då pojkar ofta tidigare får sin diagnos än tjejer vilket kan bero på att diagnosinstrumentet som används är anpassat efter pojkar men även för att flickor ofta visar sina symtom på andra sätt.

Flickor är sällan lika hyperaktiva och anstränger sig mer för att dölja sina svårigheter för att anpassa sig till de krav som ställs från samhället. Det är dock vanligare med ångest, depression och en lägre självkänsla hos tjejer speciellt med ADHD. Flickor med autism kan upplevas mer sociala än pojkar med autism vilket gör det svårare att upptäcka diagnosen i tidig ålder.


Tyvärr gör okunskap att många tjejer hamnar i skymundan då normerna för NPF grundar sig i manliga studier. Det är vanligt att man tar till en psykosocial förklaringsmodell för flickornas svårigheter medan pojkarnas symtom snarare får en medicinsk-biologisk förklaring. Detta betyder att man kan tolka flickornas beteende som att de istället mår dåligt på grund av miljön.


Det vi kan göra är att kartlägga behoven. Detta görs vanligtvis där barnet involveras, exempelvis på förskola och skola. Vi behöver dock få se mer forskning kring ämnet för att vi snabbare ska kunna ge flickor det stöd som de faktiskt behöver.


Vi hoppas på att se en ökad satsning av flickor med NPF som en möjlighet att kunna påverka deras välmående.

2 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

NPF - Ett samlingsnamn för många diagnoser

Visste du att ungefär 10% av alla elever i skolan har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? Vi använder i Sverige begreppet NPF som förkortning men även som samlingsnamn för bland annat

コメント


bottom of page